Τα ακτινίδια είναι ένα προϊόν το οποίο μπορεί να αποθηκευθεί μακροχρόνια σε ψυκτικούς θαλάμους. Βεβαίως για να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή διατήρηση της ποιότητά τους θα πρέπει να τηρούνται ορθές μετασυλλεκτικές διαδικασίες τόσο κατά τη διάρκεια συγκομιδής, όσο και κατά τη διάρκεια μεταφοράς, διαλογής, τυποποίησης, πρόψυξης, αποθήκευσης, συσκευασίας, εμπορικής αποστολής κλπ.

Όλες αυτές οι ορθές διαδικασίες αλλά και άλλες ιδιαίτερες πληροφορίες για τα ακτινίδια αναφέρονται στο βιβλίο μερικές των οποίων είναι και οι εξής:

Κατά τη συγκομιδή τους τα ακτινίδια για να είναι κατάλληλα για αποθήκευση σε ψυκτικούς θαλάμους, πρέπει να ελέγχονται για τη σκληρότητα της σάρκας τους που πρέπει να είναι στα 8 κιλά δύναμης και για τα σάκχαρά τους που πρέπει να είναι πάνω από 6,2 Brix.

Τα ακτινίδια που δεν έχει επουλωθεί η πληγή του ποδίσκου τους προτείνεται να παραμείνουν εκτός διαδικασίας πρόψυξης για 24 ώρες σε θερμοκρασία χαμηλότερη από 25ο C.

Να γίνεται έλεγχος των στερεών που περιέχουν τα προϊόντα με τη μέθοδο των μικροκυμάτων.

Τα ακτινίδια είναι κλιμακτηριακά φρούτα και εξαιρετικά ευαίσθητα στο εξωγενές αιθυλένιο. Μικρές ποσότητες αιθυλενίου 5-10 ppb μπορεί να προκαλέσουν «μαλάκωμα» στη σάρκα τους. Η χρήση συσκευών απομάκρυνσης ή καύσης του αιθυλενίου είναι απαραίτητες ενώ η αποθήκευση ακτινιδίων με άλλα προϊόντα που εκλύουν αιθυλένιο είναι απαγορευτική.

Μέσα σε ψυκτικούς θάλαμους δυναμικής ψύξης η επίτευξη της θερμοκρασίας -0,5ο C παρέχει τη δυνατότητα της μακροχρόνιας συντήρησης αλλά ενέχει τον κίνδυνο να πλησιάσουν κάποια σημεία του ψυκτικού θαλάμου στη θερμοκρασία παγώματος των ακτινιδίων (-1,5ο C).

Για την καλύτερη ομοιομορφία της θερμοκρασίας σε όλο τον όγκο του αποθηκευμένου προϊόντος και για την αποφυγή της δημιουργίας θερμοκρασίας παγώματος, βοηθά η δημιουργία κενών 5 έως 10 εκατοστών μεταξύ των παλετών αποθήκευσης παράλληλα με την κίνηση του ψυχρού αέρα.

Η δημιουργία των πιο πάνω περιγραφόμενων κενών κατά την τοποθέτηση των παλετών, είναι αναγκαία επίσης για την απομάκρυνση της ελάχιστης δημιουργούμενης ποσότητας αιθυλενίου που έτσι παρασύρεται πολύ πιο εύκολα μέσω αυτών των κενών, πριν επηρεάσει τα υπόλοιπα ακτινίδια.

Στα ακτινίδια μεγάλη σημασία για τη μακροχρόνια συντήρηση παίζει ρόλο η εφαρμογή της πρόψυξης και η δυναμικής ψύξης.

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίδεται στη διατήρηση του διοξειδίου άνθρακα (CO2) σε μεσαία επίπεδα. Δρα ανασταλτικά στην ωρίμανση αλλά δεν πρέπει να είναι περισσότερο από 10% γιατί θα δημιουργήσει σκλήρυνση του πυρήνα.

CB8A3971

Περισσότερα στο βιβλίο: ΦΡΟΥΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart